Mobile

תנאים והתניות

עדכון אחרון: 15/4/2022

תנאים והתניות אלה (“תנאים”) קובעים את התנאים וההתניות שחלים על השימוש שלך באתר https://www.massivebio.com ובאתרי האינטרנט המסונפים שלו (“אתר אינטרנט”), ובשירותים הניתנים שם, ביישומים לנייד Synergy-AI Clinical Trial Finder ו-Cancer Quiz (“יישומים לנייד”), בפלטפורמות Clinical Trial Matching‏, Virtual Tumor Board‏, Real World Data ובפלטפורמות אחרות (“פלטפורמות”), שמוצגת על ידי Massive Bio Yazılım Dijital Sağlık Teknolojileri A.Ş. and Massive Bio, Inc‎‏. (“החברה”, “אנו”,”אנחנו” או “שלנו”). מעתה ואילך, באופן קולקטיבי, ההתייחסות לאתר, ליישומים לנייד ולפלטפורמות תהיה בתור (“פתרונות”).

Massive Bio היא חברת ניתוח נתונים שמספקת חוות דעת רפואית שנייה והתאמת ניסויים קליניים על ידי הערכת המידע הקליני הקיים של חולה הסרטן, מינוף פלטפורמת הבינה המלאכותית הקניינית שלנו ומתן שירותי ייעוץ לאונקולוגים של המטופל על ידי זיהוי והסבר אפשרויות הטיפול המתאימות ביותר לפרופיל הגנומי של המטופל, למטרות הטיפול ולמשאבים שלו (באופן קולקטיבי, ה”שירותים”).למידע נוסף על עיבוד הנתונים האישיים על ידי Massive Bio, עיין במדיניות הפרטיות שלנו.

התנאים יוצרים חוזה משפטי בינך לבין החברה, אשר מסדיר את גישתך ל”פתרונות” ואת השימוש בשירותים. קרא בעיון את התנאים לפני השימוש בשירותים. בנוסף, אם אתה משתמש בשירות מסוים ב”פתרונות” או ניגש אליו דרך ה”פתרונות”, אתה מסכים להיות כפוף לכל הכללים או ההנחיות שרלוונטיים לשירותים אלה. תקנות או מדיניות שכאלה ישולבו בהפניה בתוך תנאים אלה. השימוש בשירותים מהווה אישור לכך שקראת, הבנת ואישרת את התנאים, ללא הגבלה או סייג.

אם אינך מקבל את התנאים, אל תשתמש בשירותים. הודעת בוררות: תנאי שימוש אלה קובעים שכל המחלוקות ייפתרו על ידי בוררות מחייבת ולא בבית המשפט או משפט בפני חבר מושבעים. כמו כן, אתה מסכים לוותר על זכותך להשתתף כנציג ייצוגי או כחבר ייצוגי בכל תביעה ייצוגית שתהיה לך נגד MASSIVE BIO.

1. זכאות

1. ה”פתרונות” והשירותים שלנו תוכננו לציית לחוקים ולתקנות של ארצות הברית (‘ארה”ב’). למרות שה”פתרונות” והשירותים נגישים לאנשים בארצות אחרות, הם מיועדים לגישה ולשימוש של תושבי ארה”ב בלבד. החברה אינה טוענת שהשירותים מתאימים לשימוש בכל תחום שיפוט אחר. אם תבחר לגשת ל”פתרונות” ממקומות אחרים, אתה עושה זאת מיוזמתך, ובאחריותך לציית לחוקים ולתקנות המקומיים הרלוונטיים.

2. אתה מאשר שאתה בן 18 ומעלה. אנשים מתחת לגיל 18 אינם רשאים לבקר ב”פתרונות” או להשתמש בהם בכל דרך אחרת מטעמם, ואיננו אוספים ביודעין מידע מאנשים כאלה.

2. כתבי ויתור

1. המידע שניתן על ה”פתרונות” נועד למטרות מידע או חינוכיות בלבד. Massive Bio אינה עוסקת במתן שירותים רפואיים באמצעות “פתרונות”. המידע שנמסר אינו מהווה תחליף לשיקול דעת מקצועי של גורם מקצועי רפואי אשר בוחן, מאבחן ומטפל פיזית בחולים. יש להתייעץ עם רופא או עם גורם מקצועי רפואי אחר לגבי כל בעיה רפואית או טיפול. אנו משמשים בתפקיד תומך עבור הרופא הראשי או האונקולוג שלך.

2. הסתמכותך על כל תוכן או מידע שמסופק ב”פתרונות” ובשירותים היא על אחריותך בלבד. ייתכן שה”פתרונות” אינם מעודכנים או שאינם מייצגים במדויק את ההיקף והפרטים של אפשרויות הטיפול האונקולוגי המלא או אפשרויות תוכנית הסיוע למטופלים. ייתכן שישנן תוכניות מקומיות או תוכניות ארציות שעודכנו לאחרונה שאינן מתוארות ב”פתרונות”. יהיה מועיל אם לא תפרש את פרסום החברה על תוכן כלשהו כתמיכה של החברה בהשקפות שהובעו בו, או כאחריות או כערבות לאסטרטגיה, להמלצה, לטיפול, לפעולה או לנטילת תרופה או תכשיר שהוכנו על ידי מחבר התוכן.

3. Massive Bio היא חברת ניתוח נתונים שמבצעת הערכה של מידע קליני ונתונים קיימים. Massive Bio אינה ספקית שירותי בריאות, ויחסי מטופל-ספק לא נוצרים בעקבות בקשתך לקבלת שירותים מ-Massive Bio‏. Massive Bio לא תבחן או תבדוק אותך פיזית, לא תבדוק את הדם או דגימות רקמה שלך ולא תצלם תמונות אנטומיות כלשהן למטרות אבחון או טיפול.

4. חברת Massive Bio אינה עוסקת ברפואה ואינה מורשית, רשומה, מוסמכת או כשירה בצורה אחרת לעסוק ברפואה או לספק שירותים רפואיים בכל תחום שיפוט או במדינה כלשהי בעולם.

5. Massive Bio מניחה שהמידע והנתונים הקליניים אודותיך שמספקים ספקי שירותי הבריאות שלך מדויקים ומלאים. Massive Bio אינה אחראית או נושאת בחבות כלפי אף אחד עקב דיווח שגוי או לא מלא לך או לאונקולוג הראשי שלך בשל מידע או נתונים קליניים לא מדויקים, לא מלאים או בלתי קריאים ש‑Massive Bio קיבלה מספקי שירותי הבריאות שלך.

6. Massive Bio מתנערת מכל אחריות מפורשת ומרומזת, כולל אחריות מרומזת על סחירות והתאמה למטרה מסוימת. Massive Bio אינה מציגה מצגים כלשהם לגבי הדיוק, השלמות או האמינות של הדוח.

7. Massive Bio תמסור את הדוח שלה לך או לאונקולוג הראשי שלך. האונקולוג הראשי שלך רשאי לבחור להשתמש או לא להשתמש בדוח של Massive Bio, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

8. לאחר בדיקה ראשונית של המידע והנתונים הקליניים שלך, Massive Bio עשויה לסרב לעבד את בקשתך ולהחזיר את התשלום שלך, אם Massive Bio תסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהשירותים שלה לא יועילו לך או לאונקולוג הראשי שלך.

9. Massive Bio מעניקה רישיונות לא בלעדיים, עולמיים ותמידיים לביצוע, לתצוגה ולשימוש ביישומים לנייד במכשיר.

3. שינוי בתנאים אלה וב”פתרונות”

באחריותך לבדוק תנאים אלה באופן סדיר. זכותה של החברה, אך לא מחובתה, לתקן שגיאות או מחדלים בכל חלק מה”פתרונות”, השירותים והתנאים הללו. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להתאים, להוסיף, להסיר או לסיים כל חלק מה”פתרונות”, השירותים, ותנאים אלה, כולם או חלקם, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. כל השינויים בתנאים אלה ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ב”פתרונות”. המשך השימוש שלך ב”פתרונות” או בשירותים לאחר כל שינוי בתנאים אלה פירושו שהסכמת לקבל שינויים אלה.

4. הגבלות על שימוש ב”פתרונות”

אינך רשאי לגשת או להשתמש, או לנסות לגשת או להשתמש, ב”פתרונות” או בשירותים כדי לנקוט פעולה כלשהי שעלולה לפגוע בנו או בכל צד שלישי, להפריע להפעלת ה”פתרונות” או להשתמש ב”פתרונות” באופן שמפר חוקים כלשהם. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה מסכים שלא:

1. להתחזות לאדם או לישות כלשהם או להציג הצהרה כוזבת או מצג שווא אחר לגבי השתייכותך לאדם או ישות כלשהם או מקורו של כל מידע שתמסור;

2. להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או שגרה כדי להפריע או לנסות להפריע לעבודתם התקינה של ה”פתרונות”, השירותים או כל פעילות המתבצעת על ה”פתרונות”, או לנסות לחקור, לסרוק, לבדוק את נקודת התורפה או לפרוץ את האבטחה של מערכת או רשת כלשהי;

3. לבצע עקיפה, הנדסה לאחור, פענוח, דה-קומפילציה, פירוק, פענוח, או כל שינוי או הפרעה אחרת (או ניסיון, עידוד או תמיכה בניסיון של מישהו אחר לעסוק בפעילויות מסוג זה) של כל אחת מהתוכנות המרכיבות או המרכיבות בדרך כלשהי חלק מהשירות. שימוש בכלים המיועדים לפגיעה באבטחה (למשל, תוכניות לניחוש סיסמאות, כלי פיצוח או כלי גישוש לרשת), או הפצה שלהם, אסורים בהחלט;

4. לעסוק בשימוש בלתי מורשה בבוטים, עכבישים, שאיבה או קצירה של תוכן או מידע, או להשתמש בכל אמצעי אוטומטי בלתי מורשה אחר כדי לאסוף מידע;

5. להשיג או לנסות לקבל גישה בלתי מורשית למערכות מחשב, חומרים, מידע או שירותים אחרים שזמינים בשירות או באמצעותו;

6. לנקוט בכל פעולה שמטילה עומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על הרשת או התשתית שלנו;

7. להעלות או להעביר בדרך אחרת כל תקשורת, תוכנה או חומר אשר מפרים את זכויותיהם של צדדים שלישיים, מכילים וירוס או מזיקים באופן אחר למחשבים או למערכות של המשתמש שלנו; או

8. לעסוק בכל התנהלות אחרת המגבילה או מונעת מכל אדם אחר להשתמש בשירות או ליהנות ממנו, או שלפי שיקול דעתנו הבלעדי חושפת אותנו או כל אחד מהמשתמשים, השותפים שלנו או כל צד שלישי אחר לכל חבות, נזקים או פגיעה מכל סוג שהוא.

הפרות של אבטחת מערכת או רשת והתנהלות מסוימת אחרת עלולות להוביל לאחריות אזרחית או פלילית. אנו עשויים לחקור ולעבוד עם רשויות אכיפת החוק כדי להעמיד לדין משתמשים אשר מפרים את התנאים. אנו עשויים להשעות או להפסיק את הגישה שלך ל”פתרונות” ללא הודעה מוקדמת.

5. מסירת מידע

1. מסירה על פי חוק. החברה תמיד שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע, לפי הצורך, כדי לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי, או כדי לערוך, לסרב לאפשר או להסיר כל מידע או חומרים, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2. מסירת מידע אישי נכון. במהלך השימוש ב”פתרונות”, ייתכן שתידרש להזין מידע מסוים, כולל, בין היתר, מידע אישי (באופן קולקטיבי, “מידע”). אתה מצהיר ומתחייב שתספק לחברה מידע מלא, אמיתי ונכון ותעדכן מידע זה ב”פתרונות” בהקדם האפשרי ככל שיידרש על ידי ה”פתרונות”.

6. חומרים

ישנם שני סוגים של חומרים שאתה רשאי לשלוח: “חומרי חשבון”, שמתייחסים אליך ולמידע הבריאותי שלך אשר מועלים למטרות גישה לשירותים, לרבות הגשת בקשה לקבלת מטופל, הגשת בקשה לפיצוי או תרומה, וכן “חומרים כלליים”, כגון הערות או משוב שאתה שולח ל”פתרונות”.

1. חומרי חשבון. כדי להגיש בקשה לקבלת שירותים, עליך להירשם ב”פתרונות” על ידי יצירת פרופיל משתמש. בזמן ההרשמה, אתה מסכים לספק מידע מדויק, עדכני ומלא על עצמך, כפי שהתבקשת או הונחית ב”פתרונות”, ולעדכן בהקדם מידע זה כדי לשמור על דיוקו. זכותה של החברה להשעות או לסיים כל חשבון או רישום אחר ולסרב לכל שימוש עדכני או עתידי ב”פתרונות” אם היא חושדת שמידע שכזה אינו מדויק או אינו שלם. באחריותך לשמור על הסודיות של כל סיסמה ושם משתמש שאתה מקבל או בוחר בהקשר לשירות. אתה אחראי על כל הפעילויות שמתרחשות תחת הסיסמה או החשבון שלך.

2. חומרים כלליים. נניח שאתה שולח אלינו מידע או חומרים (כולל, ללא הגבלה, רעיונות, ידע, מושגים, טכניקות, משוב, נתונים, שאלות, הערות, הצעות, אסטרטגיות, יצירות אמנות, סטטיסטיקות, גרפים, תהליכים, תוכניות, תוכנה חופשית, סקריפטים, קוד או נקודות תורפה). במקרה זה, אתה מעניק לחברה רישיון בלתי מוגבל, תמידי, בלתי חוזר, ללא תמלוגים, ברחבי העולם, בר-העברה ושאפשר להעניקו כרישיון משנה לשימוש בכל דרך שהיא לכל מטרה מסחרית או לא מסחרית, לרבות, בין היתר, הזכות לשכפל, להעתיק, להציג (בפומבי או אחרת), לבצע (בפומבי או אחרת), לשנות, לשדר, להפיץ, לערוך, לפרמט, לתרגם ולעשות עבודות נגזרות מאותם חומרים או מידע. אתה מבין שלא תקבל תגמול או זיכוי על כל שימוש כזה. אתה מסכים שלא תהיה לך כל זכות לסיוע מהחברה או כל זכות לדמי רישיון או תמלוגים בגין כל הפרה לכאורה או בפועל או הפקעה של כל נכס הכלול בתקשורת שלך.

3. האחריות שלך לחומרים ולזכויות הניטור של החברה. אתה תהיה אחראי על החומרים שלך וההשלכות של העברת חומרים אלה. החברה אינה מחויבת לנטר את השימוש שלך או של כל משתמש אחר ב”פתרונות”. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולפקח על השימוש שלך ב”פתרונות”, לרבות, בין היתר, השימוש שלך במזהה משתמש וסיסמה כלשהם בגישה ל”פתרונות” וכל החומרים שמוגשים או שנבדקים ב”פתרונות”, ולהסיר כל חומר שלדעת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מפר תנאים אלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להפסיק את הגישה שלך ל”פתרונות”, כולל, בין היתר, את הגישה שלך לכל השירותים המסופקים על ידה או את היכולת שלך להשתמש בכל מזהה וסיסמה של משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אם אנו סבורים שאתה הפרת, או עלול להפר, תנאים אלה. הסעד היחיד שלך נגד החברה במקרה של מחלוקת הנובעת מתנאים אלה, מה”פתרונות” או מהשימוש שלך בהם, הוא הפסקת תנאים אלה על ידי הפסקת השימוש שלך ב”פתרונות”. במקרה של סיום תנאים אלה, החברה רשאית למחוק ולאחסן, על פי שיקול דעתה, חומרים ונתונים הקשורים לשימוש שלך ב”פתרונות”. כמו כן, החברה רשאית לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של החלק הזמין לציבור ב”פתרונות”, כולל זמינות של כל תכונה, מסד נתונים או תוכן באתר. לגבי החלק המוגן בסיסמה של ה”פתרונות”, החברה תספק לך התראה של שלושים (30) יום לפני שתשנה, תשהה או תפסיק כל היבט של חלק זה של ה”פתרונות”.

7. החשבון שלך

1. אבטחת החשבון והסיסמה. נניח שאתה פותח חשבון ומקבל או מגדיר סיסמה לחשבון כזה. במקרה כזה, באחריותך לשמור על סודיות החשבון והסיסמה שלך ולהגביל את הגישה למחשב שלך. אתה מקבל על עצמך אחריות וחבות מלאה לכל הפעילויות בחשבון או בסיסמה שלך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירות, לסגור חשבונות או להסיר את התוכן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. הודעה על שימוש לא מורשה/הפסקת גישה. אתה תדווח לחברה באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה, או איום בשימוש לא מורשה, בחשבונך או ב”פתרונות”, או כל פריצת אבטחה בפועל או פוטנציאלית אחרת הידועה לך לגבי חשבונך או ה”פתרונות”, לרבות, בין היתר, אובדן או חשיפה של סיסמה, ותשתף פעולה עם החברה בכל דרך סבירה כדי לסייע לחברה למנוע את המשך השימוש הלא מורשה, האיום בשימוש הלא מורשה, החשיפה או האיום בגילוי בנוגע ל”פתרונות”, חשבונך והסיסמה שלך. אתה מסכים שמיד עם סיום זכותך להשתמש ב”פתרונות” או בכל חלק מוגן בסיסמה של ה”פתרונות”, או בכל דרישה מוקדמת של החברה בכל עת, תפסיק כל גישה ושימוש ב”פתרונות” או בחלק מוגן בסיסמה כזה של ה”פתרונות” ולא תנסה לגשת ולהשתמש בו.

8. מצגים והתחייבויות של המשתמש

1. בשימוש או בגישה אל ה”פתרונות” או שליחת החומרים שלך, אתה (1) מצהיר ומתחייב שאתה הבעלים או שולט בדרך אחרת בכל הזכויות של החומרים שלך שנחוצות להענקת הרישיונות בתנאים אלה, כולל, בין היתר, כל הזכויות שדרושות לך להגשת החומרים, ויש לך את כל הזכות, הכוח והסמכות להתקשר בתנאים אלה ולהוציא לפועל באופן מלא להלן, (2) מצהיר ומתחייב כי השימוש שלך ב”פתרונות”, בתוכן האתר ו/או בחומרים אינו פוגע או מפר זכות כלשהי של צד שלישי, לרבות, בין היתר, כל זכות קניין רוחני של צד שלישי, זכות לפרסום או לפרטיות, זכות לסוד מסחרי או לסודיות, או זכות חוזית, או הפרת תנאים אלה, או כל הסכם אחר שאליו אתה מחויב או כל חוק, כלל, תקנה, סדר או פסק דין אשר לו אתה כפוף, (3) מצהיר ומתחייב שתציית לכל החוקים, החוזים ו/או ההסכמים החלים, על חשבונך וחבותך הבלעדיים, בקשר לשימוש שלך ב”פתרונות” או לגישה אליהם, (4) מצהיר ומתחייב שתגיש ותשתמש אך ורק בחומרים שעשויים לשמש אותך בהתאם לרישיונות שהענקת בזאת (5) שהחברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו לקבלה או לאי-קבלה של החומרים שלך או למחיקה או לאי-מחיקה של החומרים שלך, כולם או חלקם.

2. כתב ויתור על מצגים ואחריות. אתה מסכים שהשימוש שלך ב”פתרונות” נעשה על אחריותך בלבד. מאמצים מצד החברה לשנות את ה”פתרונות” לא ייחשבו כוויתור על הגבלות אלה. ה”פתרונות”, לרבות כל התוכן, המידע או השירותים המסופקים באמצעות או בשילוב עם ה”פתרונות”, מסופקים “כפי שהם”, לנוחיות כל המשתמשים ללא מצגת או אחריות מכל סוג לך או לכל צד שלישי, כולל, בין היתר, כל אחריות מפורשת או משתמעת (1) לסחירות או התאמה למטרה מסוימת, (2) לדיוק התוכן והמידע, (3) לאי-הפרה, (4) להנאה שקטה, (5) לזכות, (6) שה”פתרונות” יפעלו בצורה נטולת שגיאות, מאובטחת או ללא הפרעות, יהיו עדכניים ומעודכנים, ומתארים במדויק את המוצרים או השירותים של החברה, או נטולי וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים, (7) שכל פגם או שגיאה ב”פתרונות” יתוקנו, (8) שה”פתרונות” תואמים לכל פלטפורמת חומרה או תוכנה מסוימת.

3. כתב ויתור על חבות. בשום מקרה, החברה ונושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, העובדים, הנציגים, יחידות ההפעלה הפנימיות, החברות הבנות, בעלי רישיונות המשנה, היורשים והנמחים, הקבלנים העצמאיים וצדדים קשורים שלה (בצורה קולקטיבית, יחד עם החברה, “ישויות החברה”) לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי על כל אובדן רווחים, אובדן שימוש, אובדן נתונים, הפרעה לעסקים, או כל נזק ישיר, עקיף, אגבי, מיוחד או תוצאתי הנובע או קשור בדרך כלשהי לשימוש ב”פתרונות” או לעיכוב או לחוסר היכולת להשתמש באותם “פתרונות”, או על כל פריצת אבטחה הקשורה להעברת מידע רגיש דרך ה”פתרונות”, או לכל מידע, מוצרים ושירותים שהושגו באמצעות או שהוצגו ב”פתרונות”, או בכל דרך אחרת הנובעת משימוש באותו פתרון, בין אם על בסיס חוזה, נזיקין, אחריות קפדנית, רגולציה, חוק או חקיקה נפוצה, או אפילו אם לחברה נודע על נזקים או אפילו אם נזקים שכאלה נבעו מרשלנות או רשלנות חמורה של החברה. מכיוון שמדינות/תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלה של חבות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהמגבלה לעיל לא תחול עליך. במדינות שכאלה, חבותן של ישויות החברה תוגבל במלוא המידה המותרת על פי חוק. כתבי ויתור נוספים מופיעים בגוף ה”פתרונות” ומשולבים בזאת באמצעות הפניה. אם כתבי ויתור שכאלה יטילו מגבלות גדולות יותר על השימוש שלך ב”פתרונות” או בחומר הכלול בהם, כך יחולו מגבלות גדולות יותר. שיפוי זה יחול על תביעות צד שלישי וכן על תביעות בין הצדדים.

9. החזרים כספיים

1. אם האדם המקבל את השירותים של Massive Bio שילם אך נפטר לפני קבלת הרשומות הרפואיות על ידי Massive Bio, בן משפחתו של הלקוח זכאי להחזר כספי מלא. במקרה הצורך, עותק בפקס או סרוק של תעודת הפטירה והוכחת מסמך הנוגע ללקוח יישלחו אל Massive Bio. לאחר 30 יום ממועד הבקשה הראשונית של Massive Bio לתיעוד, המטופל או המשפחה כבר לא יהיו זכאים להחזר כספי.

2. ברגע שהרישומים הרפואיים יתקבלו על ידי Massive Bio, לא יינתנו החזרים כספיים למטופל. אם לא יתקבלו רשומות רפואיות בתוך שלושים ימים רצופים ממועד קבלת התשלום על ידי Massive Bio, הלקוח יהיה רשאי לבקש החזר כספי מלא.

3. לאחר מסירת דוח הניתוח למבקש, הוא אינו זכאי עוד להחזר כספי. במקרה שהמטופל ימות ממחלתו לפני או אחרי מסירת הניתוח, לא יינתנו החזרים כספיים.

4. לא יתקבלו בקשות אחרות להחזר כספי אם המטופל לא נמצא תחת אחת מהקטגוריות לעיל.

10. שיפוי

אתה תשפה, תגן (או תסדיר) ותמנע פגיעה בישויות חברה מפני כל התביעות, הפעולות, ההליכים, ההפסדים, ההסדרות, פסקי הדין, החבויות, הנזקים, המחלוקות או הדרישות, לרבות, בין היתר, כל הליך, חקירה או תביעה של ארגון רגולטורי עצמי, סוכנות או ועדה פדרלית, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין סביר וכל שאר העלויות, העמלות וההוצאות (ביחד, “תביעות”) כנגד כל אחד מישויות החברה במידה המרבית המותרת על פי חוק, הנובעת או הקשורה אל (1) ההתנהלות שלך, מתן תוכן או שימוש ב”פתרונות”, או פעולות כאלה על ידי צד שלישי כלשהו דרכך, (2) ההפרה של זכויות אדם או צד אחר, (3) החומרים או השירותים הניתנים על ידך, וכן (4) כל הפרה מצדך של התנאים וההתניות האלה, לרבות, בין היתר, כל הפרה של המצגות וההתחייבויות שלך. אתה לא תסדיר כל תביעה לשיפוי ללא הסכמת החברה מראש ובכתב; אין לעכב הסכמה זו באופן בלתי סביר. בכל הנוגע לתביעות העלולות לגרום למחויבויות השיפוי שלך כמפורט לעיל, לישויות החברה תהיה הזכות הבלעדית, על פי בחירתם, להגן, להתפשר וליישב את התביעה, הפעולה או ההליך. אתה תהיה מחויב להכרעה בכל תביעה, פעולה או הליך המוגנים כך או כל פשרה או הסדר שיבוצעו כך. הסעדים הניתנים בסעיף זה אינם בלעדיים ואינם מגבילים כל סעד אחר העומד לרשות ישויות החברה בכפוף לסעיף זה.

11. סודיות

אתה מאשר שאתה רשאי להשתמש במידע סודי של החברה ולרכוש אותו על ידי שימוש בחלקים מה”פתרונות”. כפי שנעשה שימוש בזאת, “מידע סודי” פירושו כל המידע הסודי והקנייני והסודות המסחריים של החברה, בין אם הונצחו ובין אם לאו, ובכל צורה או מדיה, בנוגע לעסקי החברה או לחברה, כולל, בין היתר, אלה הנוגעים לקניין הרוחני, טכנולוגיה, מחקר ופיתוח, מערכות, תוכנה, תוכניות עסקיות, פעולות עסקיות, אסטרטגיות, מידע פיננסי, מידע טכני, לקוחות, רשימות לקוחות, ספקים, מדיניות תפעול ונהלים של החברה, וכל מידע של צד שלישי שהחברה נדרשת לשמור בסודיות כאשר מידע כזה אינו נגיש בדרך כלל ללא סיסמה. “מידע סודי” כולל סיסמאות לחשבונות כלשהם. לא תחשוף בכל עת, במישרין או בעקיפין, לכל מטרה, שימוש, העתקה או גילוי לכל אדם או ישות אחרים מידע סודי כלשהו, או תאפשר לאחרים לעשות כן, אלא למטרות המותרות במפורש להלן. החברה רשאית לבקש ולקבל סעד של צו מניעה כנגד שחרור או איום בשחרור של מידע סודי, בנוסף לסעדים משפטיים זמינים אחרים. אתה תודיע לחברה באופן מיידי אם נודע לך על כל החזקה או שימוש בלתי מורשים במידע הסודי, ותמסור לחברה מיד את כל פרטי ההחזקה או השימוש כאמור.

12. זכויות יוצרים וקניין רוחני אחר

1. בעלות על אתר אינטרנט. ה”פתרונות” וכל התוכן, הארגון, הגרפיקה, העיצוב, ההידור, התרגום ועניינים אחרים הקשורים ל”פתרונות” (ביחד, “תוכן”) מוגנים בכפוף לזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קנייניות אחרות (כולל, בין היתר, זכויות קניין רוחני) תחת אמנות בינלאומיות וחוקי ארה”ב, וכן חוקים אחרים. ה”פתרונות” וכל התוכן הם רכוש החברה ונותני רישיונות של צד שלישי. כל הזכויות, הכותרים ותחומי העניין של ה”פתרונות” והתוכן יישארו בידי החברה או בעלי רישיונות של צד שלישי. שמות מוצרים וחברות אחרים שמוזכרים בזאת עשויים להיות הסימנים המסחריים של בעליהם בהתאמה. אינך רוכש זכויות בעלות על ה”פתרונות” או על כל תוכן אחר, מלבד זכויות כלשהן בחומרים שייתכן שיש לך. אתה תציית להודעות, מידע או הגבלות נוספות בנושא זכויות יוצרים הכלולות בתוכן כלשהו. לא תשנה, תתאים, תתרגם, תהנדס לאחור, תבצע דה-קומפילציה או תפרק את ה”פתרונות” או כל תוכן באתר. אתה רשאי להשתמש ב”פתרונות” ובתוכן אך ורק כפי שמותר במפורש בהסכם זה, וכל שימוש אחר אסור. כל העתקה, פרסום מחדש או הפצה מחדש של תוכן ה”פתרונות” או האתר, לרבות באמצעות שמירה במטמון, הכנסה למסגרות או אמצעי דומה, אסורים במפורש ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ושל בעל זכויות הקניין הרוחני המזוהה בתוכן הנושא, אשר מסכים להינתן או לא להינתן על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעל הזכויות.

2. תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים. החברה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ומצפה מהמשתמשים שלנו להתנהגות דומה. אם אתה סבור שעבודתך הועתקה באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, ספק לסוכן הייעודי לזכויות יוצרים של החברה, המזוהה להלן, את כל המידע שנדרש על פי חוק Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act‏ (“DMCA”‏), 17 U.S.C. § 512, אשר מתומצת כדלקמן: (1) חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם שמורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית אשר מופרת לכאורה; (2) זיהוי של עבודת זכויות היוצרים שנטען כי הופרה, או אם ישנן יצירות זכויות יוצרים מרובות באתר מקוון יחיד שמכוסות בהודעה אחת, רשימה מייצגת של עבודות כאלה באותו אתר; (3) זיהוי החומר שנטען שהוא מפר או נשוא הפעילות המפרה, ושיש להסירו או לגשת אליו כדי להשביתו, ומידע מספיק סביר כדי לאפשר לנו לאתר את החומר; (4) מידע מספיק סביר כדי לאפשר לנו ליצור קשר עם הצד המתלונן; (5) הצהרה כי הצד המתלונן מאמין בתום לב שהשימוש בחומר באופן שבו הוא מתלונן אינו מאושר על ידי הבעלים של זכויות היוצרים, הסוכן שלו או החוק; (6) הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ובכפוף לעונש בגין שבועת שקר, כי הצד המתלונן מוסמך לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שלכאורה הופרה; וכן (7) כל חומר או מידע אחר שיידרש על פי חוק DMCA כפי שתוקן מעת לעת או על ידי המשרד האמריקאי לזכויות יוצרים.

3. סוכן זכויות יוצרים. במסגרת DMCA, יש לשלוח הודעה בכתב על הפרת זכויות יוצרים לכאורה לסוכן זכויות היוצרים המיועד של החברה, דרך הפרטים הבאים ליצירת קשר: Massive Bio designated Copyright Agent: דואר אלקטרוני: [email protected]  כתובת: Massive Bio Yazılım Dijital Sağlık Teknolojileri A.Ş. and Massive Bio, Inc.

כל הפניות לסוכן זכויות היוצרים שאינן קשורות לתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים לא תיעננה.

13. פתרון מחלוקות (סעיף בוררות)

1. בוררות מחייבת. אתה והחברה, כל אחד מכם, מסכימים להיות מחויבים לבוררות מחייבת במקרה של מחלוקת, ויכוח או תביעה (כל אחד מאלו, “מחלוקת”) אשר נובעת או קשורה לתנאים אלה או להפרה, סיום, אכיפה, פרשנות או תוקף (לרבות קביעת ההיקף או החלות של תנאים אלה לבוררות), הזכויות והחובות של החברה שלך או של החברה על פי תנאים אלה, ה”פתרונות”, השימוש ב”פתרונות”, והמידע, השירותים והמוצרים שעשויים להינתן על ידי או באמצעות או בקשר ל”פתרונות”. הבוררות תתקיים בניו יורק, מדינת ניו יורק, בפני בורר אחד בנפרד ולא כתביעה ייצוגית. אתה מוותר במפורש על כל זכות שתהיה לך לבוררות מחלוקת כתביעה ייצוגית. אתה גם מוותר במפורש על זכותך למשפט בפני חבר מושבעים. הבוררות תנוהל באמצעות ארגון JAMS‏ (http://www.jamsadr.com). תוכל לקבל עותק של כללי JAMS על ידי פנייה לארגון. אתה והחברה תסכימו על בורר אחד שינהל את הבוררות. אם הצדדים אינם יכולים להסכים על בורר, הבורר ייבחר לפי כללי JAMS. כל צד יהיה אחראי על שכר הטרחה של העו”ד, המומחה ושכר טרחה אחר, אלא אם כן הבורר מעניק שכר טרחה כזה לצד המנצח. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, אם הפרת או איימת בדרך כלשהי להפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה, היא תהיה רשאית לבקש (ואתה לא תערער) צו מניעה או סעד הולם אחר בכל בית משפט מדינתי או פדרלי בניו יורק, ואתה מסכים לסמכות השיפוט והמקום הבלעדיים בבתי משפט אלה.

2. בוררות סופית. פסק הבורר הוא סופי ומחייב את כל הצדדים. חוק הבוררות הפדרלי קובע את כל הבוררויות לפי סעיף זה ולא לפי שום חוק מדינתי הנוגע לבוררות. כל בית משפט בעל סמכות שיפוט רשאי לפסוק את דינו של הבורר. אם חלק כלשהו מסעיף זה, מלבד ויתורים על זכויות תביעה ייצוגית, ייחשב כבלתי ניתן לאכיפה או יימצא בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה, השאר יישאר בר-אכיפה. מבלי לגרוע מהאמור בזאת, אם הוויתור על זכויות התובענה הייצוגית הכלולות בו אינו בר-אכיפה לגבי אדם או אנשים כלשהם, אי-יכולת אכיפה כאמור תחול על אותו אדם או אנשים בלבד, וכל שאר האנשים ימשיכו להיות כפופים לסעיף הבוררות.

3. ויתור על זכות התביעה הייצוגית. תנאים אלה קובעים שכל המחלוקות ייפתרו על ידי בוררות מחייבת ולא בבית משפט או במשפט בפני חבר מושבעים. אם ערעור מתנהל בבוררות, אתה מוותר על זכותך להשתתף כנציג ייצוגי או כחבר ייצוגי בכל תביעה ייצוגית שתהיה לך נגד ישויות החברה, לרבות כל זכות לבוררות ייצוגית או כל איחוד של בוררויות בודדות. ללא הגבלה, זה כולל ויתור על זכויותיך להגיש או להשתתף בתביעה ייצוגית כמתואר בכל חוק מדינתי.

4. בחירת החוק; תחום שיפוט ומקום; ויתור על משפט מושבעים. במידה המרבית המותרת לפי החוק, תנאים אלה כפופים לחוקי ארצות הברית ומדינת דלאוור, למעט כל חוק או עיקרון של סתירות בחוק שיחולו על חוק של תחום שיפוט אחר. אם סעיף הבוררות אינו חל על מחלוקת, אתה מסכים ברגע זה לסמכות השיפוט והמקום הבלעדיים של בתי המשפט בניו יורק, מדינת ניו יורק, בכל המחלוקות הנובעות או הקשורות לשימוש ב”פתרונות” או בתנאים אלה; ובלבד, שבמקרה שבו החברה מגישה או מצטרפת לצד שלישי בכל בית משפט אחר או בכל פורום אחר בקשר לכל עניין אשר עשוי להוליד תביעה של החברה להלן, אתה מסכים לסמכות השיפוט של בית משפט או פורום כאמור על כל טענה אשר עשויה להיטען על ידי החברה בזאת. אתה מסכים באופן בלתי הפיך להפעלת סמכות שיפוט אישית על ידי בתי משפט כאלה בכל פעולה כזו. בנוסף, ועל אף האמור לעיל, אתה מוותר באופן בלתי הפיך על כל התנגדות שתהיה לך כעת או לאחר מכן לקביעת המקום של כל תביעה, פעולה או הליך כאמור במלוא חומרת הדין המותרת בכל בית משפט כאמור. כל טענה שכל תביעה, פעולה או הליך כאמור שהובאו בפני בית משפט כאמור הובאו בפורום לא נאות. פסק דין סופי בכל תביעה, פעולה או הליך שיובאו בפני בית משפט כאמור יהיה חד משמעי ומחייב כלפיך. הדבר יכול להיאכף בכל בית משפט שבו אתה כפוף לסמכות שיפוטית על ידי תביעה על פי פסק דין כזה. השימוש ב”פתרונות” אינו מורשה בכל תחום שיפוט שאינו נותן תוקף לכל הוראות תנאים אלה, כולל, בין היתר, פסקה זו. אם סעיף הבוררות אינו חל על תביעה, החברה ואתה, כל אחד בנפרד, מוותר באותו רגע על הזכות למשפט על ידי חבר מושבעים בכל בית משפט ובכל תביעה, פעולה או הליך, בין אם בנזיקין, בחוזה או בכל דרך אחרת, שבהם כל צד כאמור הוא צד, באשר לכל טענה הנובעת או בקשר לתנאים אלה, לזכויות או לחובות של החברה על פי תנאים אלה, ל”פתרונות”, לשימוש ב”פתרונות”, ולשירותים ולמוצרים שעשויים להינתן על ידי או באמצעות או בקשר ל”פתרונות”.

14. שונות

1. הצגה, גישה ושימוש מחוץ לארצות הברית. אם וכאשר מוצרים או שירותים כלשהם שהוזכרו ב”פתרונות” יהיו זמינים, הם יהיו זמינים בארצות הברית וייתכן שלא יהיו זמינים במקומות אחרים. החברה אינה טוענת שה”פתרונות”, או כל המוצרים או השירותים המוזכרים בהם, ניתנים להצגה, גישה או שימוש מחוץ לארצות הברית. גישה או שימוש ב”פתרונות” או בכל מוצר או שירותים המוזכרים בהם אינם חוקיים מצד אנשים או מדינות מסוימות. אם אתה ניגש ל”פתרונות” או משתמש בהם מחוץ לארה”ב, אתה עושה זאת על אחריותך, ובאחריותך לציית לחוקי תחום השיפוט שלך.

2. לא מיזם משותף. אתה מסכים שלא מתקיימים בינך לבין החברה כל יחסי עבודה, שותפות, העסקה או סוכנות כתוצאה מתנאים אלה או מהשימוש שלך ב”פתרונות”.

3. כותרות. כותרות הסעיפים וכיתובים אחרים בתנאים אלה משמשים אך ורק לנוחות הצדדים, אין להם משמעות משפטית או חוזית, ולא ישמשו לפירוש, לפרשנות או לאכיפת אחת מהוראות תנאים אלה.

4. תוקף. התנאים בסעיפים הבאים יישארו בתוקף לאחר כל סיום או תפוגה של סעיפים אלה: מסירה על פי חוק, חומרים, מצגים והתחייבויות של המשתמש, כתבי ויתור, שיפוי, סודיות, זכויות יוצרים וקניין רוחני אחר, פתרון מחלוקות (סעיף בוררות), בחירת החוק; תחום שיפוט ומקום; ויתור על משפט מושבעים, ושונות.

5. ללא ויתור. אי אכיפת הוראה כלשהי מתנאים אלה על ידי החברה לא תתפרש כוויתור או הגבלה על זכותה של החברה לאכוף ולחייב בהמשך עמידה קפדנית בתנאי זה או כל תנאי אחר מתנאים אלה.

6. המחאה. אינך רשאי לבצע כל המחאה, האצלה או העברה אחרת של תנאים אלה (על פי חוק או אחרת) ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, שתינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להאציל את זכויותיה והתחייבויותיה להלן לכל גורם אחר.

7. תקנון של הגבלות. כל עילת פעולה שעניינה אותך בנוגע לשימוש שלך ב”פתרונות” חייבת להתחיל תוך שנה ממועד הגשת התביעה או עילת התביעה; כל תביעה כזו תימנע לעד, מבלי להתייחס לכל חקיקה מנוגדת.

8. הסכם מחייב. אם תנאי כלשהו מתנאים אלה ייחשב כבלתי ניתן לאכיפה, התנאי האמור ישקף את כוונתו המקורית של הצד על פי החוק החל. שאר תנאים אלה יישארו במלוא תוקפם ונפקותם.

9. הודעות. הודעות לחברה בכפוף לתנאים אלה ייחשבו מספקות רק אם יהיו בכתב ויישלחו במסירה אישית, שתימסר על ידי שירות משלוחים מהיר מסחרי גדול, או בדואר, בבולים או בחיובים ששולמו מראש, בדואר רשום או עם אישור קבלה, עם בקשה לאישור חוזר, לחברה, כאשר הודעות כאמור יהיו בתוקף החל ממועד הקבלה בפועל, אשר אושר על ידי החברה. הודעות שנשלחות אליך ייחשבו כתקפות אם יישלחו בדואר אלקטרוני, SMS, פקס, צ’אט, כתובת דואר, ווטסאפ או פרטי התקשרות אחרים שנמסרו על ידך, ויחשבו כתקפות במועד אישור קבלתן או יום לאחר השליחה, המוקדם מבין השניים.

10. ההסכם כולו; לשון ההסכם. תנאים אלה מכילים את כל ההסכם בינך לבין החברה בנוגע ל”פתרונות”. הוא מחליף את כל התכתובת וההצעות הקודמות או העכשוויות, בין אם בצורה אלקטרונית, בעל פה או בכתב, בין המשתמש לחברה בנוגע ל”פתרונות”. כל הזכויות שלא ניתנו במפורש במסמך זה שמורות. גרסה מודפסת של תנאים אלה וכל הודעה שתימסר בצורה אלקטרונית תהיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים המבוססים או הנוגעים לתנאים אלה באותה מידה ובאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים שנוצרו ונשמרו במקור בצורה מודפסת. רצונם המפורש של הצדדים הוא שתנאים אלה וכל המסמכים הקשורים ייערכו באנגלית.

שאלות בנוגע לתנאים אלה יש להפנות לכתובת [email protected].